Back To News

31 Jan, 2023

Win a paid internship in our company!

COMPLETE THE TASK AND WIN A PAID INTERNSHIP IN OUR OFFICE IN KATOWICE!

Celem Konkursu jest rozbudzenie zainteresowań technicznych z dziedziny mechaniki i budowy maszyn, automatyki, elektrotechniki, elektroniki, robotyki, budownictwa i energetyki oraz wspieranie inicjatyw uczniowskich w zakresie wykonywania samodzielnych projektów i prac technicznych.

ZADANIE

Na jednej z części linii technologicznej produkcji szkła znajduje się zespół wagi. Waga ta składa się ze zbiornika, którego zadaniem jest gromadzenie materiału podczas procesu ważenia. Zadaniem wagi jest odważanie materiałów sypkich. Odważony materiał trafia bezpośrednio na przenośnik taśmowy, który transportuje materiał na dalsze fragmenty linii. Między wagą a przenośnikiem taśmowym znajduje się urządzenie, którego zadaniem jest szczelne zamknięcie materiału i zatrzymanie go w wadze, aby dokładnie odważyć wymaganą ilość materiału. Po zakończonym procesie odważania mechanizm otwiera wylot i odważony materiał trafia na przenośnik taśmowy.

Należy zamodelować układ zamykania zasuwy, której zadaniem jest zatrzymanie materiału podczas procesu ważenia. Wytyczne do modelowania/projektowania:

(wilgoć, pył)

Wynikiem prac powinien być model 3D (w neutralnym formacie STEP) wraz z opisem działania zaproponowanego mechanizmu.

Rozwiązanie zadania oraz wszystkie pytania prosimy przesłać na adres mailowy: bogumila.jamrozik@forglass.eu

Termin przesyłania prac: 28.02.2023

Rozstrzygnięcie konkursu: 17.03.2023

Miejsce odbywania stażu: Francuska 184, 40-507 Katowice

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w naszych mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn) oraz drogą mailową i telefoniczną.

 

NAGRODA

Zwycięzca konkursu otrzyma propozycję odbycia płatnego stażu przez okres 6 miesięcy wraz z możliwością przedłużenia.

Osoba kontaktowa w sprawie konkursu:

Bogumiła Jamrozik, tel.: +48 601 278 235;  bogumila.jamrozik@forglass.eu

Regulamin Konkursu

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu stażowego w Firmie Forglass, oddział w Katowicach.

Organizatorem Konkursu jest Forglass Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 8a; 30-415 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia pod numerem 0000447164, kapitał zakładowy 160 000 PLN, NIP 6772373046, REGON 122757674.

Ogłoszenie o Konkursie zostanie zamieszczone na portalach społecznościowych Organizatora. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc obowiązującą mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Bogumiła Jamrozik nr telefonu +48 601 278 235. Adres mailowy bogumila.jamrozik@forglass.eu.

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest rozbudzenie zainteresowań technicznych z dziedziny mechaniki i budowy maszyn, automatyki, elektrotechniki, elektroniki, robotyki, budownictwa i energetyki oraz wspieranie inicjatyw uczniowskich w zakresie wykonywania samodzielnych projektów i prac technicznych.

Cele pośrednie konkursu obejmują rozbudzanie pomysłowości, oryginalności, inwencji wynalazczej i twórczej; ułatwienie startu zawodowego najlepszym uczestnikom konkursu.

Uczestnicy

Udział w konkursie jest dobrowolny.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, będące studentami oraz które zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowały jego treść, a także wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.

Zasady konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zadanie konkursowe które będzie prezentować model 3D (w neutralnym formacie STEP) wraz z opisem działania zaproponowanego mechanizmu.

Aby wziąć udział w Konkursie pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, należy złożyć na podany adres mailowy: bogumila.jamrozik@forglass.eu do dnia 28.02.2023

Zadanie konkursowe musi był autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich

O wpłynięciu do Organizatora pracy konkursowej Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na podany przez Uczestnika adres skrzynki mailowej.

Kryteria oceny prac

Praktyczność realizacji (czy praca jest wykonana w praktyce, a nie czysto teoretyczna, czy prototyp spełnia swoje funkcje).

Oryginalność pomysłu

Poziom zaawansowania projektu

Dbałość o detale

Estetyka projektu

Zasady wyłonienia Laureatów

W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową składająca się z przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie prace konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu i kryteriami oceniania.

Z prac komisji Konkursowej zostaje sporządzony protokół zawierający nazwiska osób nagrodzonych, nazwy szkół, tytuły prac oraz uzasadnienie wyboru.

Zatwierdzony przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej protokół z prac Komisji Konkursowej dostępny będzie do wglądu wszystkim zainteresowanym.

Nagrody

W konkursie zostanie wyłoniony 1 Zwycięzca, któremu Komisja Konkursowa przyzna nagrodę.

Organizator ma prawo do przyznania wyróżnień dla Uczestników Konkursu.

Laureat konkursu otrzyma propozycję odbycia płatnego stażu przez okres 6 miesięcy wraz z możliwością przedłużenia

Wyłonienie zwycięzców Konkursu zostanie dokonane przez Komisje konkursową                    dn. 17.03.2023

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez opublikowanie informacji na portalach społecznościowych Organizatora.

Wyłonieni Laureaci otrzymają powiadomienie o wygranej i warunkach odbioru Nagrody telefonicznie oraz na podany w formularzu zgłoszeniowym adres skrzynki mailowej.

Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą niezwłocznie, w celu ustalenia szczegółów przyznania nagrody.

 

Unieważnienie konkursu

Konkurs zostaje unieważniony jeśli nie wpłynie żadna praca, prace nie spełnią warunków regulaminu i poziom prac będzie niezadowalający.

Reklamacje

Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Forglass Sp. z o.o. ul. Francuska 184; 40-507 Katowice z dopiskiem Konkurs „Konkurs stażowy”.

Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia

Uczestnik o decyzji w sprawie reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłany na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, wręczenia nagród, korespondencji, postepowania reklamacyjnego oraz organizacji wystawy najlepszych prac konkursowych

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe laureatów konkursu (imię i nazwisko oraz za zgodą uczestnika- jego wizerunek utrwalony na zdjęciach) w celu promocji Konkursu w materiałach pojawiających się w mediach społecznościowych.

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, ze podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu.

Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Postanowienia końcowe

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych przepisów polskiego prawa.

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu stażowego

Formularz prosimy wypełniać drukowanymi literami

Dane uczestnika Konkursu:

  1. Imię i nazwisko …………………………………………
  1. Adres zamieszkania …………………………………….
  1. Adres do korespondencji ……………………………….
  1. Telefon kontaktowy …………………………………….
  1. Adres e-mail ………………………………………………
  1. Nazwa szkoły …………………………………………..

Oświadczam, iż zapoznałem (am) się z Regulaminem Konkursu stażowego, akceptuje jego warunki i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem mojej własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu firmę Forglass Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 8a; 30-415 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia pod numerem 0000447164, kapitał zakładowy 160 000 PLN, NIP 6772373046, REGON 122757674 danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu „Wygraj staż w Forglass” zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i zostałem poinformowany.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez firmę Forglass Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 8a; 30-415 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia pod numerem 0000447164, kapitał zakładowy 160 000 PLN, NIP 6772373046, REGON 122757674 poprzez upowszechnienie zdjęć i materiałów filmowych na dowolnym polu eksploatacji. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

……………………………………………………………

(data i podpis Uczestnika Konkursu)