EU Projects

◊ ◊ ◊

FORGLASS Sp. z o.o. is conducting the project named “Development of the First High-Performance Vibrating Dosing Feeder”, co-financed by the European Union and the European Regional Development Fund through the Intelligent Development Operational Program, action 1.1.1 “Fast Track” Industrial Research and Development Works Implemented by Enterprises in connection with the grant in the amount of 4,063,341.57 (four million sixty three thousand three hundred and forty one zlotys and 57/100), as part of the above-mentioned Program.

The subject of the project is to carry out R&D works to develop the first high-performance vibrating dosing feeder for use in the transport of raw materials, including for the needs of the glass industry, by obtaining the efficiency of the raw material transport process unavailable on the market, while maintaining the dosing precision expected by the industry.

Co-financing agreement number POIR.01.01.01-00-0067/18-00, concluded on November 23, 2018.

◊ ◊ ◊

FORGLASS Sp. z o.o. is conducting the project named “Development of the construction of the ZE-DB electrode, as an innovative tool to optimize glass melting processes”, co-financed by the European Funds. The aim of the project is to develop the first innovative tool to optimize glass melting processes in a scope unattainable thus far, by using the ZE-DB technology that is unavailable on the market, enabling the globally innovative design of glass furnace construction and offering significantly higher efficiency and lower energy consumption, without loss or even with improvement of production quality. The amount of co-financing of the project from the EU is 8,109,914.66 PLN.

◊ ◊ ◊

FORGLASS sp. z o.o. is conducting a project co-financed from European Funds under Measure 3.4. Subsidies for the working capital of the Intelligent Development Operational Program 2014-2020. Co-financing of the project from the EU is in the amount of 278,762.61 PLN. Co-financing agreement number POIR.03.04.00-12-0246/20-00.

◊ ◊ ◊

„EKOPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uzyskała dofinansowanie na realizację projektu ze środków POIR na dotację na kapitał obrotowy w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015(2020/N).

Dofinansowanie projektu: 183.491,31 PLN
Wartość projektu: 183.491,31 PLN

◊ ◊ ◊

„EKOPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ re­ali­zu­je pro­jekt do­fi­nan­so­wa­ny z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej w postaci wagowego podajnika wibracyjnego z wbudowanym mikrodozownikiem.

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej linii technologicznej wzbogacającej już istniejący park maszynowy Wnioskodawcy w celu wyprodukowania i wprowadzenia na rynek międzynarodowy innowacyjnego wagowego podajnika wibracyjnego z wbudowanym mikrodozownikiem.

Do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu z UE: 406 945,00 PLN

War­tość pro­jek­tu: 1 915 848,00 PLN

◊ ◊ ◊

Forglass Manufacturing Sp. z o.o.

Dofinansowano ze środków: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rodzaj programu: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Nazwa Projektu: Poprawa warunków pracy w zakresie obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego

Wartość dofinansowania: 77 896,80 PLN (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych, 80/100)

Całkowita wartość Projektu: 116 604,00 PLN (słownie: sto szesnaście tysięcy sześćset cztery złote, 00/100)

Opis Projektu: Celem głównym projektu jest poprawa warunków pracy w zakresie zmniejszenia poziomu oddziaływania na układ mięśniowo – szkieletowy. W ramach projektu zakupione żurawie oraz paletowe wózki elektryczne umożliwią poprawę działań transportowych i wyeliminują ręczny transport zespołowy.

Data podpisania umowy: styczeń 2024 roku.