przetwarzanie danych osobowych

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Forglass Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków. Telefon: +48 12 352 42 22. E-mail: office@forglass.eu.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit c RODO) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub przez okres wymagany przepisami prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.