Konkurs „Wygraj staż w Forglass”

OPIS KONKURSU „WYGRAJ STAŻ W FORGLASS”

Celem Konkursu jest rozbudzenie zainteresowań technicznych z dziedziny mechaniki i budowy maszyn, automatyki, elektrotechniki, elektroniki, robotyki, budownictwa i energetyki oraz wspieranie inicjatyw uczniowskich w zakresie wykonywania samodzielnych projektów i prac technicznych. Konkurs będzie odbywał się cyklicznie w edycjach letnich i zimowych.

Zasady konkursu:

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zadanie konkursowe przy użyciu dowolnej techniki, które będzie prezentować innowacyjny projekt techniczny, np.: urządzenie wraz z opisem działania, program komputerowy, opis procesu technologicznego, układ elektroniczny lub energoelektroniczny, model konstrukcji, demonstracja technologii, projekt techniczny budynku lub budowli, model 3D obiektu budowlanego, makieta, model, wizualizacja, prototyp itp.

 

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy złożyć w siedzibie Forglass lub przesłać na adres korespondencyjny: Forglass Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8a; 30-415 Kraków z dopiskiem „Konkurs Wygraj staż w Forglass”.

Etapy konkursu

 

Konkurs odbywa się w edycjach letniej i zimowej.

 

I edycja

 1. Dostarczenie pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszeniowym do biura firmy do 15.06.
 2. Wybór najciekawszych prac i ustalenie kandydatów do kolejnego etapu
  (16- 23.06.)
 3. Assessment Center (24.06-30.06.)
 4. Wyłonienie Zwycięzcy 30.06.

II edycja

 1. Dostarczenie pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszeniowym do biura firmy do 30.11.
 2. Wybór najciekawszych prac i ustalenie kandydatów do kolejnego etapu
  (01.12-08.12.)
 3. Assessment Center (09.12-15.12.)
 4. Wyłonienie Zwycięzcy 15.12.

 

Nagrody

Zwycięzca konkursu otrzyma propozycję odbycia płatnego stażu przez okres 3 miesięcy wraz z możliwością przedłużenia i dofinansowanie do studiów rozliczane w systemie semestralnym do ½ kwoty czesnego.

 

Osoba kontaktowa w sprawie konkursu: Beata Wojnowska tel.: 690 354 045; beata.wojnowska@forglass.eu

Regulamin Konkursu „Wygraj staż w Forglass"

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu pod nazwą „Wygraj staż w Forglass”.
 3. Organizatorem Konkursu jest Forglass Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 8a; 30-415 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia pod numerem 0000447164, kapitał zakładowy 160 000 PLN, NIP 6772373046, REGON 122757674.
 4. Ogłoszenie o Konkursie zostanie zamieszczone na portalach społecznościowych Organizatora. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc obowiązującą mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Beata Wojnowska nr telefonu +48 690 354 045. Adres mailowy beata.wojnowska@forglass.eu.

 

 1. Cel Konkursu
 2. Celem Konkursu jest rozbudzenie zainteresowań technicznych z dziedziny mechaniki i budowy maszyn, automatyki, elektrotechniki, elektroniki, robotyki, budownictwa i energetyki oraz wspieranie inicjatyw uczniowskich w zakresie wykonywania samodzielnych projektów i prac technicznych.
 3. Cele pośrednie konkursu obejmują rozbudzanie pomysłowości, oryginalności, inwencji wynalazczej i twórczej; ułatwienie startu zawodowego najlepszym uczestnikom konkursu.

 

 • Forma konkursu
 1. Konkurs ma charakter otwarty i cykliczny. Jest organizowany corocznie, w ramach edycji letniej i zimowej.

 

 1. Uczestnicy
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, będące uczniami ostatnich klas technicznych szkół ponadpodstawowych, których ukończenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu maturalnego; zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowały jego treść oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.

 

 1. Zasady konkursu
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zadanie konkursowe przy użyciu dowolnej techniki, które będzie prezentować innowacyjny projekt techniczny, np.: urządzenie wraz z opisem działania, program komputerowy, opis procesu technologicznego, układ elektroniczny lub energoelektroniczny, model konstrukcji, demonstracja technologii, projekt techniczny budynku lub budowli, model 3D obiektu budowlanego, makieta, model, wizualizacja, prototyp itp. Dopuszcza się prace dyplomowe na zakończenie technikum.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, należy złożyć w siedzibie organizatora lub przesłać na jego adres korespondencyjny: Forglass Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8a; 30-415 Kraków z dopiskiem „Konkurs Wygraj staż w Forglass”.
 4. Dopuszcza się wykonywanie pracy w zespołach dwuosobowych jednak z zastrzeżeniem, że Zwycięzcą może być tylko 1 osoba.
 5. Zadanie konkursowe musi był autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich
 6. O wpłynięciu do Organizatora pracy konkursowej w formie listownej lub kurierskiej Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na podany przez Uczestnika adres skrzynki mailowej.

 

 1. Etapy konkursu
 2. Dostarczenie pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszeniowym do biura firmy.
 3. Wybór najciekawszych prac i ustalenie kandydatów do kolejnego etapu.
 4. Assessment Center.
 5. Wyłonienie Zwycięzcy.

 

 • Kryteria oceny prac
 1. Praktyczność realizacji (czy praca jest wykonana w praktyce, a nie czysto teoretyczna, czy prototyp spełnia swoje funkcje).
 2. Oryginalność pomysłu
 3. Poziom zaawansowania projektu
 4. Dbałość o detale
 5. Estetyka projektu
 6. Atrakcyjność formy prezentacji projektu

 

 • Zasady wyłonienia Laureatów
 1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową składająca się z przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie prace konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu i kryteriami oceniania.
 2. Z prac komisji Konkursowej zostaje sporządzony protokół zawierający nazwiska osób nagrodzonych, nazwy szkół, tytuły prac oraz uzasadnienie wyboru.
 3. Zatwierdzony przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej protokół z prac Komisji Konkursowej dostępny będzie do wglądu wszystkim zainteresowanym.

 

 1. Nagrody
 2. W konkursie zostanie wyłoniony 1 Zwycięzca, któremu Komisja Konkursowa przyzna nagrody.
 3. Organizator ma prawo do przyznania wyróżnień dla Uczestników Konkursu.
 4. Laureat konkursu otrzyma propozycję odbycia płatnego stażu przez okres 3 miesięcy wraz z możliwością przedłużenia i dofinansowanie do studiów rozliczanie w systemie semestralnym do kwoty ½ czesnego
 5. Wyłonienie zwycięzców Konkursu zostanie dokonane przez Komisje konkursową ostatniego dnia Assesment Center
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez opublikowanie informacji na portalach społecznościowych Organizatora.
 7. Wyłonieni Laureaci otrzymają powiadomienie o wygranej i warunkach odbioru Nagrody telefonicznie oraz na podany w formularzu zgłoszeniowym adres skrzynki mailowej.
 8. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą niezwłocznie, w celu ustalenia szczegółów przyznania nagrody.

 

 1. Unieważnienie konkursu
 2. Konkurs zostaje unieważniony jeśli nie wpłynie żadna praca, prace nie spełnią warunków regulaminu i poziom prac będzie niezadowalający.

 

 1. Reklamacje
 2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Forglass Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8a; 30-415 Kraków z dopiskiem Konkurs „Wygraj staż w Forglass”.
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia
 5. Uczestnik o decyzji w sprawie reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłany na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 • Ochrona Danych Osobowych
 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, wręczenia nagród, korespondencji, postepowania reklamacyjnego oraz organizacji wystawy najlepszych prac konkursowych
 3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe laureatów konkursu (imię i nazwisko oraz za zgodą uczestnika- jego wizerunek utrwalony na zdjęciach) w celu promocji Konkursu w materiałach pojawiających się w mediach społecznościowych.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, ze podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu.
 5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

 

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych przepisów polskiego prawa.

 

 

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Wygraj staż w Forglass”

 

Formularz prosimy wypełniać drukowanymi literami

 

Dane uczestnika Konkursu:

 

 1. Imię i nazwisko …………………………………………

 

 1. Adres zamieszkania …………………………………….

 

 1. Adres do korespondencji ……………………………….

 

 1. Telefon kontaktowy …………………………………….

 

 1. Adres e-mail ………………………………………………

 

 1. Nazwa szkoły …………………………………………..

 

Oświadczam, iż zapoznałem (am) się z Regulaminem Konkursu „ Wygraj staż w Forglass”, akceptuje jego warunki i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem mojej własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu firmę Forglass Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 8a; 30-415 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia pod numerem 0000447164, kapitał zakładowy 160 000 PLN, NIP 6772373046, REGON 122757674 danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu „Wygraj staż w Forglass” zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i zostałem poinformowany.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez firmę Forglass Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 8a; 30-415 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia pod numerem 0000447164, kapitał zakładowy 160 000 PLN, NIP 6772373046, REGON 122757674 poprzez upowszechnienie zdjęć i materiałów filmowych na dowolnym polu eksploatacji. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

 

 

 

……………………………………………………………

(data i podpis Uczestnika Konkursu)