FORGLASS prowadzi projekt współfinansowany z Unii Europejskiej

Firma Forglass prowadzi projekt współfinansowany z Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1.1 „Szybka Ścieżka” Badania Przemysłowe i Prace Rozwojowe Realizowane przez Przedsiębiorstwa.

FORGLASS Sp. z o.o. prowadzi projekt pt. „Opracowanie Pierwszego Wysokowydajnego Wibracyjnego Podajnika Dozującego”, współfinansowany z Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1.1 „Szybka Ścieżka” Badania Przemysłowe i Prace Rozwojowe Realizowane przez Przedsiębiorstwa w związku z przyznaniem dotacji w wysokości 4 063 341,57 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych i 57/100) w ramach ww. Programu.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania pierwszego wysokowydajnego wibracyjnego podajnika dozującego do zastosowania w transporcie surowców, m.in. na potrzeby hutnictwa szkła poprzez uzyskanie niedostępnej na rynku efektywności procesu transportu surowców, przy zachowaniu oczekiwanej przez przemysł precyzji dozowania.

Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-0067/18-00, zawartej dnia 23.11.2018r.

FORGLASS SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Opracowanie konstrukcji elektrody ZE-DB jako innowacyjnego narzędzia optymalizacji procesów topienia szkła. Celem projektu jest opracowanie pierwszego innowacyjnego narzędzia optymalizacji procesów topienia szkła w nieosiągalnym dotąd zakresie poprzez zastosowanie niedostępnej na rynku technologii ZE-DB, umożliwiającej projektowanie innowacyjnych w skali świata konstrukcji pieców szklarskich, oferujących istotnie wyższą wydajność i niższe zużycie energii, bez utraty lub nawet z poprawą jakości produkcji. Dofinansowanie projektu z UE: 8 109 914,66 PLN

FORGLASS SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 278 762,61 PLN. Nr umowy o dofinansowanie POIR.03.04.00-12-0246/20-00.